Rendszeres szociális támogatás

Kedves Hallgatók!

Az Egyetemi Hallgatói Szociális és Ösztöndíjbizottság kiírta a rendszeres szociális támogatást.

DOKUMENTUMOK LEADÁSÁNAK IDEJE:   2018. 09. 08., 08:00 – 2018. 09. 13., 23:59

DOKUMENTUMOK HIÁNYPÓTLÁSÁNAK IDEJE:  2018. 09. 19., 23:59.
(Hiánypótlásra egyszer van lehetőség! Csak a korábban leadott, véglegesített pályázatot lehet hiánypótolni, és azt is csak abban az esetben, ha a bírálók a pályázatot hiánypótlásra visszaküldték!)

LEADÁS: NEPTUN / ÜGYINTÉZÉS / KÉRVÉNYEK

PÁLYÁZAT ÉRVÉNYESSÉGE: 5 HÓNAP

KÉRJÜK, ALAPOSAN OLVASSÁTOK VÉGIG A PÁLYÁZATI KIÍRÁST!

A PÁLYÁZATI KIÍRÁS ELÉRHETŐ ITT:
RENDSZERES SZOCIÁLIS TÁMOGATÁS – ELTE BTK – 2018 Ősz

A SZOCTÁMLEADÁS ESEMÉNYE ELÉRHETŐ ITT:
ADJUK LE A SZOCTÁMOT – ELTE  BTK – 2018 Ősz

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem (továbbiakban: ELTE) Egyetemi Hallgatói Szociális és Ösztöndíjbizottsága (továbbiakban: Bizottság) 2018/2019/1 félévére pályázatot ír ki

 • rendszeres szociális támogatás elnyerésére a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 85/C.§ ba) alpontja, a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III.26) Kormányrendelet 16. és 21. §-a és az ELTE Hallgatói Követelményrendszer 96. § (3) pontja és a 112. §-a alapján

I. JOGOSULTAK KÖRE
1. a) Rendszeres szociális támogatásra pályázhatnak azok a hallgatók, akik

 • a karon tanulmányaikat alap- vagy mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy doktori képzésben államilag támogatott/állami ösztöndíjas (Nftv. 114/D. § (3) bekezdés) formában folytatják, vagy
 • akik államilag támogatott vagy állami ösztöndíjas képzési formában kezdték meg tanulmányaikat, és az adott szakon, szakképzésben megkezdett féléveiknek száma alapján jogosultak lennének államilag támogatott képzésben való részvételre
 • és a pályázás félévében képzésük státusza aktív.

1. b) Rendszeres szociális támogatásra három kategóriában lehet jogosult a hallgató:

 • A kategória
  A rendszeres szociális ösztöndíj havi összegének mértéke nem lehet alacsonyabb, mint az éves hallgatói normatíva 20%-a (jelenleg 23.800 Ft), amennyiben a hallgató szociális helyzete alapján rendszeres szociális támogatásra jogosult (vagyis eléri a pályázatok elbírálása után a Bizottság által megállapított féléves minimumponthatárt), és

  • fogyatékossággal élő vagy egészségi állapota miatt rászorult vagy
  • halmozottan hátrányos helyzetű vagy
  • családfenntartó vagy
  • nagycsaládos vagy
  • o 25 éves kor alatti árva

és ezt a pályázati kiírásban szereplő dokumentumokkal igazolja.

 • B kategória
  A rendszeres szociális ösztöndíj havi összegének mértéke nem lehet alacsonyabb, mint az éves hallgatói normatíva 10%-a (jelenleg 11.900 Ft), amennyiben a hallgató szociális helyzete alapján rendszeres szociális támogatásra jogosult (vagyis eléri a pályázatok elbírálása után a Bizottság által megállapított féléves minimumponthatárt), és

  • hátrányos helyzetű vagy
  • gyámsága nagykorúsága miatt szűnt meg vagy
  • 25 éves kor alatti félárva

és ezt a pályázati kiírásban szereplő dokumentumokkal igazolja.

 • Egyéb kategória
  A rendszeres szociális ösztöndíj havi összegének mértéke nem lehet alacsonyabb, mint az éves hallgatói normatíva 5%-a (jelenleg 5.950 Ft), amennyiben a hallgató szociális helyzete alapján rendszeres szociális támogatásra jogosult (vagyis eléri a pályázatok elbírálása után a Bizottság által megállapított féléves minimumponthatárt), és jogosultságát a pályázati kiírásban szereplő dokumentumokkal igazolja, de nem tartozik sem az A kategóriába, sem a B kategóriába.

FONTOS TUDNIVALÓK:

1) Hatósági bizonyítvány hiányában a pályázat elutasításra kerül! Ezt a dokumentumot a pályázati időszakban kell feltölteni, hiánypótlására nincs lehetőség! Amennyiben nem kerül feltöltésre (és leadásra) a megadott határidőig („Pályázat benyújtásának határideje”), a kérvény azonnal elutasításra kerül! Amennyiben a hatósági bizonyítványon nem szerepelnek nevek és/vagy születési dátumok, szükséges a lakcímkártyák feltöltése is. A lakcímkártyák feltöltése pótolható, a hatósági bizonyítvány nem!

2) A további igazolások hiánypótlására csak egyszer van lehetőség! Miután a hallgató visszakapta javításra kérvényét, a megadott időpontig („Hiánypótlás vége”) pótolhatja a véleményező által megjelölt nem megfelelő, vagy hiányzó dokumentumo(ka)t, adatokat. Erre a hallgatónak csak egyetlen alkalommal van lehetősége, amennyiben véglegesítette a kérvényét, a Bizottság annak tartalma alapján bírálja el a pályázatot!

3) Csak az egyes mezők mellett található Csatolmány gomb használatával feltöltött igazolásokat tudja figyelembe venni a Bizottság!

4) Azon dokumentumokat, melyek a Dokumentumtárba kerülnek feltöltésre, de a hallgató nem csatolja azokat a kérvényhez a csatolmány gomb használatával, a Bizottság nem tudja figyelembe venni!

5) A szükséges és elfogadható igazolásformákat jelen pályázati kiírás tartalmazza.

6) A Bizottság csak PDF és kép (JPEG, JPG, PNG) formátumú elektronikus dokumentumokat fogad el!

7) A feltöltött dokumentumok mérete egyenként nem haladhatja meg a 2 MB-ot.

8) A Bizottság a feltöltött igazolások eredeti példányát bármikor bekérheti. Hamis dokumentumok feltöltése fegyelmi eljárás megindítását vonja maga után!

9) Az elektronikus űrlapon a hatósági bizonyítványon szereplő valamennyi személyt külön-külön fel kell tüntetni, és státuszának megfelelően hiteles dokumentumokkal igazolni kell. Amennyiben valamely, a hatósági bizonyítványon szereplő személy státusza nincs megfelelően igazolva, az egy főre jutó jövedelemre nem adható pontszám!

10) A beérkezett pályázatok a hatályos jogszabályoknak és szabályzatoknak, illetve jelen pályázati kiírásnak megfelelően, valamint az űrlapon bejelölt körülmények és a hozzájuk csatolt igazolások alapján kerülnek elbírálásra.

11) A pályázat során megadott személyes adatok kezelésére, illetve feldolgozására az Egyetemi Hallgatói Szociális és Ösztöndíjbizottság tagjai, és az általuk megbízott személyek jogosultak. Ezen adatok kizárólag a leadott pályázat bírálatához, illetve feldolgozásához kerülnek felhasználásra. A személyes adatok kezelése az ELTE Adatvédelmi, adatbiztonsági és adatkezelési szabályzata rendelkezéseinek megfelelően zajlik.

12) A személyes adatok kezelésével, védelmével kapcsolatban a pályázó a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat, továbbá bírósági jogorvoslattal élhet.

13) A határozat ellen a kézhezvételtől (a tudomásra jutástól) számított 15 napon belül fellebbezésre van lehetőség, amelyet az ELTE Kancellária, Jogi, Igazgatási és Közbeszerzési Igazgatóságra kell benyújtani (1056 Budapest, Szerb utca 21-23.) a „Hallgatói Jogorvoslati Bizottság részére” megjelölés mellett.

14) A megítélt támogatás kifizetése csak akkor történhet meg, ha a pályázó (alapértelmezett) bankszámlaszáma, adóazonosító jele és lakóhelye (Neptunban: állandó lakcím) szerepel a Neptunban. Ezen adatok bármelyikének hiányában a kifizetés nem lehetséges. Amennyiben a pályázó a kifizetéshez szükséges adatokat a harmadik kifizetési kísérletig sem rögzíti vagy javítja a Neptunba(n), a számára megítélt ösztöndíjra való jogosultságát elveszti (Hallgatói Követelményrendszer 97. § (9) bekezdés).

Kérdéseitekkel forduljatok bizalommal Mayer Katához, a Szociális Bizottság elnökéhez! Elérhetősége: szocialis[kukac]btkhok.elte.hu

Az önkormányzati igazolásért az illetékes önkormányzat nem számolhat fel illetéki díjat, ha mégis így tenné, az alábbi dokumentum (Igazolás önkormányzati igazoláshoz) hitelesített példányával kell náluk megjelenni.

loading